Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimitaan yhteistyössä asiakkaan ja potilaan kanssa ja hänen asioitaan pyritään hoitamaan yhteisymmärryksessä. Asiakkaalla ja potilaalla on tiedonsaantioikeus palveluunsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista, jotta hän voi osallistua palveluidensa ja hoitonsa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Terveydenhuollossa potilaalla on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (potilaslaki) (785/1992) mukaan oikeus saada tieto terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.

Sosiaalihuollossa asiakkaalle on sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (asiakaslaki) (812/2000) mukaisesti selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä muut seikat, jotka vaikuttavat hänen asiaansa.

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeuksia myös hänestä tallennettuihin tietoihin. Tietojensaantioikeus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) (621/1999), EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti.