Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Oikeudet viranomaisen asiakirjoihin (Julkisuuslaki)

Oikeutta saada tieto viranomaisen asiakirjasta säädellään julkisuuslailla. Kansalaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Laissa on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat viranomaisen salassa pidettäviksi asiakirjoiksi. Jokaisella on oikeus saada viranomaiselta tieto häntä itseään koskevasta salassa pidettävästä asiakirjasta.

Itseään koskevien tietojen lisäksi kansalaisella voi olla julkisuuslain mukaan oikeus saada tieto ”muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.” Tällöin puhutaan julkisuuslain mukaisesta asianosaisen tiedonsaantioikeudesta. Asianosaisella tarkoitetaan julkisuuslaissa hakijaa, valittajaa sekä muuta, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Asianosaisasema määräytyy tapauskohtaisesti.

Julkisuuslain mukaisen tietopyynnön voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Suositeltavaa on, että asianosainen esittää tietopyyntönsä kirjallisesti ja perustellusti esim. tietopyyntö viranomaisen asiakirjoihin -lomakkeella (pdf). Pyynnössä on selvitettävä asianosaisasema sekä perustelut tietojen saantiin ja tietojen käyttötarkoitus. Asianosainen on velvollinen pitämään salassa saamansa salassa pidettävät tiedot. Asianosainen ei saa käyttää luovutettuja salassa pidettäviä tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Mikäli viranomainen kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, ilmoitetaan pyytäjälle kieltäytymisen syy sekä kerrotaan mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi. Jos pyytäjä on viranomaisen ratkaisuun tyytymätön voi hän kannella asiasta hallinto-oikeuteen.

Valvontaviranomainen: