Hyppää pääsisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakirjajulkisuuskuvaus. Keski-Suomen hyvinvointialue on tiedonhallintayksikkö, jonka on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019).

Asiarekisteri on rekisteri vireille pannuista asioista, asioiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tiedonhallintayksikössä asiarekisteri muodostaa yhden loogisen kokonaisuuden, johon kuuluvat kaikki asiankäsittelyä kuvaavat metatiedot. Hyvinvointialueen asiarekisteriin kuuluvia tietoja sisältyy asianhallintajärjestelmään, eri operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä paperiseen tietoaineistoon.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaat voivat kohdistaa tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle. Pyynnöt tulee yksilöidä siten, että viranomainen pystyy selvittämään, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle osoitetut tietopyynnöt voi tehdä sähköisillä lomakkeilla, jotka löydät täältä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen tietovarannot

 • Hallinnon tietoaineisto
 • Henkilöstöhallinnon tietoaineisto
 • Sopimushallinnan tietoaineisto
 • Taloushallinnon tietoaineisto

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallinnon tietovaranto sisältää tietoaineistoa, jolla järjestetään, seurataan ja tuetaan päätöksentekoa ja toimielintyöskentelyä, organisaation operatiivista johtamista, lakisääteisiä palveluita sekä organisaation toimintaa.

Tietojärjestelmät: Asianhallintajärjestelmä, henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus, rekrytointijärjestelmä, työvuorosuunnittelun ja työajan raportoinnin järjestelmä, sopimusten hallintajärjestelmä sekä taloushallinnon järjestelmä, kirjanpitojärjestelmä, osto- ja myyntireskontrajärjestelmä.

Hallinnon tietovarantoon kohdistuvat tietopyynnöt voidaan lähettää Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@hyvaks.fi.

 • Erikoissairaanhoidon tietoaineisto
 • Perusterveydenhuollon tietoaineisto
 • Sosiaalihuollon tietoaineisto

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilastietoja käytetään potilaan hoidon ja tutkimusten järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Sosiaalihuollon asiakastietoja käytetään asiakkaan sosiaalipalveluiden tarpeen arviointiin, palveluiden tuottamiseen ja seurantaan. Terveyden- ja sosiaalihuollon potilas- ja asiakastiedot ovat salassa pidettäviä.

Omia potilastietojaan voi tarkastella Omakanta-palvelusta. Potilaalla on pääsääntöisesti oikeus saada omat tietonsa.  

Vainajan henkilötietoja voidaan luovuttaa lähiomaiselle, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus saada omat tietonsa

Tietojärjestelmät: Terveydenhuollossa potilastietojärjestelmät, terveydenhuollon erillistietojärjestelmät, diagnostiset järjestelmät, lääkinnälliset laitteet, kuvantamisen järjestelmät ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät, asianhallintajärjestelmä ja palvelusetelijärjestelmä.

 • Onnettomuuksien ehkäisyn tietoaineisto
 • Pelastustoiminnan tietoaineisto
 • Varautumisen tietoaineisto

Pelastustoimen tietoaineistoja käytetään onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan sekä varautumisen ja väestönsuojelun tehtävien hoitoon.

Tietojärjestelmät: Asianhallintajärjestelmä, hallinnon turvallisuusverkko

 • Opetuksen tietoaineisto
 • Tieteellisen tutkimuksen tietoaineisto

Opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen tietovarannot muodostuvat tutkimusaineistoista ja opetuksen tietoaineistoista. Tieteellisen tutkimuksen tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojärjestelmät: asianhallintajärjestelmä, terveydenhuollon tietojärjestelmä ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamon yhteystiedot.